Αποποίηση ευθυνών

Τα ψιλά γράμματα

Η Εταιρεία HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD. (“HORIZONS”) διατηρεί αυτόν τον ιστότοπο για να παρέχει γενικές πληροφορίες για την εταιρεία Horizons, τους δικηγόρους της, τους συμβούλους και το επαγγελματικό προσωπικό της, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες της HORIZONS, τους εταίρους, τους έγκυρους φορείς ή γενικά στο ευρύ κοινό. Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο έχει συνταχθεί από την HORIZONS μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί νομικές συμβουλές. Οι συνδρομητές του Διαδικτύου και οι διαδικτυακοί αναγνώστες που λαμβάνουν πληροφορίες μέσω αυτής της ιστοσελίδας δεν θα πρέπει να ενεργούν με βάση τις πληροφορίες αυτές ή να τις επικαλούνται χωρίς να συμβουλεύονται επαγγελματίες νομικούς συμβούλους. Η HORIZONS δεν δέχεται αιτήματα για παροχή νομικών συμβουλών ούτε παρέχει νομικές συμβουλές μέσω της ιστοσελίδας της. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν σχέση δικηγόρου-πελάτη.

Αυτός ο ιστότοπος δεν αποσκοπεί να αποτελέσει πηγή νομικών εκτιμήσεων, γνωμοδοτήσεων ή συμβουλών και δεν πρέπει να βασίζεστε σε καμία πληροφορία που παρέχεται σε αυτόν. Οι νόμοι, οι νομικές αρχές, οι κανόνες και οι κανονισμοί που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο υπόκεινται σε αναθεώρηση και ερμηνεία και το υλικό που περιέχεται στον ιστότοπο ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει τις πιο πρόσφατες εκδόσεις, διατάξεις ή ερμηνείες τέτοιων νόμων, νομικών αρχών, κανόνων ή κανονισμών.

Όλες οι πληροφορίες και το υλικό αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για γενικούς ενημερωτικούς σκοπούς. και δεν αποτελούν ούτε έχουν την ισχύ εκτιμήσεων, γνωμοδοτήσεων ή συμβουλών. Οποιαδήποτε τέτοια γνωμοδότηση, εκτίμηση ή συμβουλή εξαρτάται από την εφαρμογή του νόμου στα συγκεκριμένα γεγονότα και τις περιστάσεις μιας συγκεκριμένης κατάστασης και πρέπει να παρέχεται από πτυχιούχο δικηγόρο κατά την άσκηση της επαγγελματικής του κρίσης μόνο μετά την δημιουργία σχέσης δικηγόρου-πελάτη και βάσει της επαγγελματικής κρίσης του δικηγόρου μετά από εξέταση των εν λόγω γεγονότων και περιστάσεων. Οι νομικές εξελίξεις, οι αποφάσεις, οι διακανονισμοί ή τα επιτεύγματα που περιγράφονται σε αυτό το υλικό δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων.

Δεν πρέπει να θεωρείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται από το HORIZONS σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πρόσκληση για μια σχέση δικηγόρου-πελάτη και πρέπει πάντα να ζητάτε συμβουλές από αρμόδιο νομικό στην περιοχή σας. Η HORIZONS μέσω αυτού του ιστότοπου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, δεν συνάπτει σχέση δικηγόρου-πελάτη με οποιονδήποτε διαδικτυακό αναγνώστη μέσω ηλεκτρονικής επαφής. Η επικοινωνία με την HORIZONS μέσω αυτής της ιστοσελίδας,με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο τρόπο, δεν δημιουργεί μια σχέση δικηγόρου-πελάτη για οποιοδήποτε νομικό θέμα για το οποίο δεν σας εκπροσωπούμε ήδη. Κατά συνέπεια, η επικοινωνία σας μπορεί να μην αντιμετωπισθεί ως εμπιστευτική. Αν σας ενδιαφέρει να σας εκπροσωπήσει η HORIZONS σε κάποιο θέμα, καλέστε στο +86 21 5356 3400. Πριν δεχτείτε την εκπροσώπηση της υπόθεσής σας, η HORIZONS θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι με αυτό δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων.

Αυτός ο ιστότοπος (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και άλλου περιεχομένου του) παρέχεται από την HORIZONS στην «ως έχει» μορφή. Η HORIZONS δεν προβάλλει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, ως προς τη λειτουργία ή το περιεχόμενο του ιστότοπου. Η HORIZONS ρητά απορρίπτει όλες τις άλλες εγγυήσεις, ασφάλειες, προϋποθέσεις και παραστάσεις οποιουδήποτε είδους, είτε ρητές είτε συνεπαγόμενες, είτε προκύπτουν από οποιοδήποτε θέσπισμα, νόμο, εμπορική χρήση ή άλλως, συμπεριλαμβανομένων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παράβασης.

Σε καμία περίπτωση, η HORIZONS ή οποιοδήποτε από τα μέλη της, τα στελέχη, οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι ή οι θυγατρικές της δεν είναι υπεύθυνοι, άμεσα ή έμμεσα, βάσει οποιασδήποτε νομικής θεωρίας (σύμβασης, αδικοπραξίας, αμέλειας ή άλλως) απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε άλλον για τυχόν αξιώσεις, απώλειες ή ζημίες, άμεσες, έμμεσες, που προκύπτουν ή προκαλούνται από τη δημιουργία και χρήση αυτού του ιστότοπου ή την εμπιστοσύνη σε αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών και άλλου περιεχομένου) ή από οποιουσδήποτε ιστότοπους τρίτων ή πληροφορίες, πηγές, ή υλικό στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω αυτών των ιστότοπων.

Τα ενημερωτικά δελτία και τα άρθρα αυτής της ιστοσελίδας προσφέρονται μόνο για γενικούς ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν προσφέρονται και δεν αποτελούν νομική συμβουλή ή νομική γνωμοδότηση ή εκτίμηση. Η HORIZONS μπορεί να παρέχει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο ως ευκολία. Οι συνδεδεμένοι ιστότοποι δεν ελέγχονται ούτε εξετάζονται από την HORIZONS και η HORIZONS δεν φέρει καμία ευθύνη για την πληροφόρηση, τη διαφήμιση, τα προϊόντα, τις πηγές ή άλλο υλικό, οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιέχεται σε έναν συνδεδεμένο ιστότοπο. Η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν συνεπάγεται έγκριση από την HORIZONS. Η χρήση οποιουδήποτε συνδεδεμένου ιστότοπου από εσάς υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για αυτόν τον ιστότοπο. Απευθύνετε τυχόν ερωτήσεις που αφορούν τους συνδεδεμένους ιστότοπους στον διαχειριστή αυτού του ιστότοπου.

Η ιστοσελίδα αυτή είναι η © HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, η HORIZONS δεν παρέχει ρητά ή σιωπηρά δικαιώματα στις πληροφορίες ή το περιεχόμενο που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, βάσει οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, εμπορικού απορρήτου ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιτρέπεται η προβολή, η αποθήκευση, η εκτύπωση, η αναπαραγωγή και η διανομή οποιωνδήποτε σελίδων εντός αυτής της ιστοσελίδας, με την προϋπόθεση ότι (α) καμία από τις σελίδες ή το περιεχόμενό τους δεν θα τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και (β) αυτή η αποποίηση ευθύνης περιλαμβάνεται σε οποιαδήποτε διανομή. Μπορείτε να αναπαράγετε υλικό από αυτή την ιστοσελίδα μόνο για προσωπική σας χρήση και μόνο για μη εμπορική διανομή. Όλα τα αντίγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν την απαγόρευση αναδημοσίευσης και αυτή την αποποίηση ευθύνης.

Οι δικηγόροι της HORIZONS μπορούν να ασκήσουν το λειτούργημά τους μόνο στις δικαιοδοσίες που αναγράφονται στα προσωπικά τους βιογραφικά. Η HORIZONS δεν ασκεί τη δικηγορία σε καμία δικαιοδοσία εκτός από εκείνες στις οποίες οι δικηγόροι της έχουν λάβει άδεια ή στις οποίες τους επιτρέπεται να ασκούν τη δικηγορία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Με την εμφάνισή τους σε αυτή την ιστοσελίδα, οι δικηγόροι της HORIZONS δεν διενεργούν άγρα πελατών, δεν στοχεύουν στην εύρεση εργασίας, ούτε διαφημίζουν τις νομικές τους υπηρεσίες σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία εκτός από αυτήν στην οποία τους έχει επιτραπεί να ασκούν τη δικηγορία. Η καταχώριση ενός χώρου άσκησης της δικηγορίας από δικηγόρο της HORIZONS δεν υποδεικνύει καμία πιστοποίηση ή εμπειρία.

 

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να θεωρηθεί διαφήμιση στη περιοχή στην οποία ασκείτε δικηγορία. Στο βαθμό που οι κανόνες της δικαιοδοσίας σας απαιτούν από την HORIZONS να ορίσει είτε ένα κύριο γραφείο είτε έναν δικηγόρο υπεύθυνο για αυτήν την ιστοσελίδα, η HORIZONS ορίζει το γραφείο της στο Τορίνο της Ιταλίας ως κύριο γραφείο της και την κ. Lucia Myriam Gisa NETTI ως την δικηγόρο που θα είναι υπεύθυνη για αυτή την ιστοσελίδα.

* = required field