תניית פטור

האותיות הקטנות

אתר אינטרנט זה עשוי להיחשב לפרסומת בתחום השיפוט שלכם. במידה שהכללים הנהוגים בתחום השיפוט שלכם מחייבים את HORIZONS לייעד משרד ראשי או לציין את שמו של עורך דין האחראי לאתר אינטרנט זה, HORIZONS מייעדת בזאת את משרדה בטורינו, איטליה בתור משרדה הראשי ומציינת את שמה של גב’ לוסיה מרים גיסה נטי כעורכת הדין האחראית על אתר אינטרנט זה.

הידיעונים והמאמרים הכלולים באתר אינטרנט זה מובאים לצורך מסירת מידע כללי ולמטרות חינוכיות בלבד. הם אינם מובאים ואינם מהווים ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטיות. חברת HORIZONS עשויה לספק קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. קישורים אלה מובאים אך ורק לצורך נוחות. אתרי אינטרנט מקושרים אינם נסקרים, נשלטים או נבדקים על ידי HORIZONS וחברת HORIZONS אינה אחראית לכל מידע, פרסומות, מוצרים, משאבים או חומרים אחרים של אתרים מקושרים כלשהם, או לקישור כלשהו הכלול באתר מקושר. הכללתו של קישור כלשהו אין משמעותה אישור מצדה של חברת HORIZONS. השימוש שלכם באתר מקושר כלשהו הוא בכפוף לתנאים ולתניות השימוש החלים על אתר זה. נא להפנות שאלות כלשהן בכל הנוגע לאתרים מקושרים אל מנהל האתר של האתר המקושר.

אתר האינטרנט הוא ©HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD. למעט כפי שנאמר כאן במפורש, חברת HORIZONS אינה מעניקה זכויות כלשהן, במפורש או במשתמע, בכל הקשור למידע או לתוכן המובאים באתר אינטרנט זה בכפוף לזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני או קניין תעשייתי כלשהם. ניתנת בזאת רשות להציג, לאחסן, להדפיס, לשכפל ולהפיץ עמודים כלשהם מתוך אתר אינטרנט זה, בתנאי (א) שלא נעשה שינוי באף אחד מהעמודים או בתוכנם בשום צורה שהיא, וכן (ב) שתניית פטור זו תיכלל בכל הפצה כאמור. הנכם רשאים לשכפל חומרים המובאים באתר זה אך ורק לשימושכם האישי ואך ורק לצורך הפצה שאינה מסחרית. כל העותקים חייבים לכלול את הודעת זכויות היוצרים ואת תניית הפטור הזו.

עורכי הדין של HORIZONS מוסמכים לעסוק במקצוע אך ורק בתחומי השיפוט המפורטים בדפי קורות החיים האישיים שלהם. חברת HORIZONS אינה עוסקת בעריכת דין בכל תחום שיפוט, למעט באותם תחומי שיפוט שבהם עורכי הדין של החברה מחזיקים ברישיון לעסוק במקצוע או שבהם הם מורשים לעסוק במקצוע על פי הכללים החלים בעניין זה. אין בעצם הופעת שמם של עורכי הדין של HORIZONS באתר אינטרנט זה משום שידול, פנייה לקהל מטרה, או פרסום להתקשרות עם עורך דין בתחום שיפוט כלשהו, למעט תחום שיפוט שבו עורך הדין מורשה לעסוק בעריכת דין. אזכּוּר של תחום עיסוק משפטי כלשהו על ידי עורכי הדין של HORIZONS אינו מציין הסמכה או התמחות כלשהי בתחום כאמור.

אין לראות במידע שנמסר על ידי HORIZONS באתר אינטרנט זה משום הזמנה ליצירת יחסי עורך דין – לקוח, ועליכם לפנות תמיד לקבלת ייעוץ מאיש מקצוע מתאים בתחום השיפוט המקומי שלכם. חברת HORIZONS איננה מתקשרת ביחסי עורך דין – לקוח עם קורא מקוון ובאמצעות פנייה מקוונת דרך אתר אינטרנט זה, באמצעות דוא”ל או בדרך אחרת. פנייה אל חברת HORIZONS דרך אתר אינטרנט זה, באמצעות דוא”ל או באופן אחר, אינה יוצרת יחסי עורך דין – לקוח לגבי כל עניין משפטי, למעט עניינים שבהם אנו כבר מייצגים אתכם. לפיכך, ייתכן שפנייה כאמור לא תטופל תוך שמירת סודיות. אם הנכם מעוניינים שחברת HORIZONS תייצג אתכם בעניין כלשהו, נא להתקשר למספר הטלפון +86 21 5356 3400. לפני שתוכל לקבל על עצמה לייצג אתכם בעניין כלשהו, על חברת HORIZONS לוודא לשביעות רצונה שאין בכך כדי ליצור ניגוד עניינים.

אתר אינטרנט זה (לרבות המידע והתכנים הכלולים בו) נמסר על ידי חברת HORIZONS על בסיס “כפי שהוא”. חברת HORIZONS אינה מספקת מצגים או התחייבויות מכל סוג שהוא, במפורש או במשתמע, בכל הקשור לפעולתו או לתוכנו של האתר. במפורש, חברת HORIZONS אינה מקבלת על עצמה ערבויות, התחייבויות, תנאים ומצגים כלשהם, מכל סוג שהוא, בין אם במפורש ובין אם במשתמע, בין אם עילתם בכל דבר חקיקה, חוק, שימוש מסחרי או עילה אחרת, לרבות התחייבויות משתמעות בנוגע לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות ואי-הפרת זכויות.

בשום מקרה לא יישאו חברת HORIZONS או מי מאנשיה, בעלי המשרות בחברה, עובדיה, סוכניה או גופים המסונפים אליה באחריות, במישרין או בעקיפין, על פי כל שיטת משפט (דיני חוזים, דיני נזיקין, רשלנות או אחרת), כלפיכם או כלפי מישהו אחר, בגין תביעות, הפסדים או נזקים, ישירים, עקיפים, מיוחדים, נלווים, עונשיים או תוצאתיים, הנובעים או נגרמים מיצירתו של אתר זה, מהשימוש בו או מהסתמכות עליו (לרבות על המידע והתוכן האחר) או על אתרי אינטרנט של צד שלישי כלשהו, או על מידע, משאבים או חומר שהגישה אליהם נעשתה באמצעות אתרי אינטרנט כאמור.

חברת HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD. (להלן “HORIZONS”) מנהלת את אתר האינטרנט הזה כדי למסור מידע כללי אודות HORIZONS, עורכי הדין, היועצים והסגל המקצועי של החברה, ואודות השירותים שהם מספקים ללקוחות של HORIZONS, לגופים שותפים, לרשויות מוסמכות או לציבור בכללותו.החומרים המוצגים באתר אינטרנט זה הוכנו על ידי HORIZONS לצורכי מסירת מידע בלבד, ואינם מהווים ייעוץ משפטי. על מנויי אינטרנט וקוראים מקוונים שמקבלים מידע באמצעות אתר אינטרנט זה להימנע מלפעול על פיו או להסתמך עליו מבלי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי. חברת HORIZONS אינה מקבלת פניות למתן ייעוץ משפטי ואינה מציעה ייעוץ משפטי באמצעות אתר האינטרנט שלה. אין במסירת מידע זה כדי ליצור יחסי עורך דין – לקוח.

אתר אינטרנט זה אינו מיועד לשמש מקור לחוות דעת, עצה או ייעוץ משפטי, ואין להסתמך ככאלה על מידע כלשהו הנמסר באתר אינטרנט זה. החוקים, הסמכויות המשפטיות, הכללים והתקנות המוזכרים באתר אינטרנט זה כפופים לשינוי ולפרשנות, וייתכן שהחומרים הכלולים באתר אינטרנט זה אינם משקפים את הגרסאות, הוראות החוק או הפרשנות העדכניות ביותר של חוקים, סמכויות משפטיות, כללים או תקנות כאמור.

כל המידע והחומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוצגים לצורכי מסירת מידע כללי בלבד, ומידע וחומרים כאמור אינם מהווים ואין מוקנה להם תוקף של חוות דעת, עצה או ייעוץ משפטי. מסירת חוות דעת, עצה או ייעוץ כאמור מותנית ביישום של הדין החל בהתאם לעוּבדות ולנסיבות המיוחדות של כל מקרה נתון, וחייבת להיעשות על ידי עורך דין מוּרשה תוך כדי הפעלת שיקול הדעת המקצועי של עורך הדין ואך ורק לאחר יצירת יחסי עורך דין – לקוח ובהתבסס על שיקול הדעת המקצועי של עורך הדין לאחר בחינת עוּבדות ונסיבות המקרה כאמור. אין לראות בהתפתחויות המשפטיות, בפסקי הדין, בהסדרי הפשרה או בהישגים המתוארים בחומרים אלה משום אינדיקציה לגבי תוצאות עתידיות.

* = שדה נדרש