Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Bản in về trách nhiệm

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP HORIZONS (HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD) (“HORIZONS”) duy trì trang mạng này để cung cấp thông tin tổng quan về HORIZONS, các luật sư, các nhân viên tư vấn và chuyên viên, và các dịch vụ mà họ cung cấp cho các khách hàng của HORIZONS, các thực thể, các cơ quan có thẩm quyền hoặc công chúng nói chung. Các tài liệu trên trang mạng này được chuẩn bị bởi HORIZONS chỉ với mục đích thông tin và không phải là tư vấn pháp lý. Những người đăng ký mạng internet và người đọc trực tuyến nhận thông tin thông qua trang mạng này không nên hành động hoặc dựa vào nó mà không tham khảo ý kiến ​​của chuyên gia luật. HORIZONS không chấp nhận các yêu cầu tư vấn pháp lý cũng như không cung cấp tư vấn pháp lý thông qua trang mạng của họ. Thông tin này không tạo thành một mối quan hệ luật sư-khách hàng.

Trang mạng này không có mục đích là để làm nguồn cho các ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn pháp lý, và quý vị không nên dựa vào bất cứ thông tin nào được cung cấp trong trang mạng này như vậy. Các luật, các cơ quan pháp luật, các quy tắc và các quy định được tham chiếu trong trang mạng này có thể được sửa đổi và giải thích, và các tài liệu trên trang mạng này có thể không phản ánh các phiên bản, quy định hoặc diễn giải mới nhất của các luật, cơ quan pháp luật, quy tắc hoặc quy định đó.

Tất cả các thông tin và tài liệu trên trang mạng này chỉ dành cho mục đích thông tin chung; và các thông tin và tài liệu đó không tạo thành hoặc mang ý nghĩa ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn pháp lý. Bất cứ ý kiến, tư vấn hoặc cố vấn nào như vậy đều phụ thuộc vào việc áp dụng luật pháp đối với các sự kiện và tình huống cụ thể của bất cứ tình huống cụ thể nào và phải do một luật sư được cấp phép thực hiện khi luật sư đó đưa ra sự đánh giá chuyên môn chỉ sau khi thành lập mối quan hệ luật sư-khách hàng và dựa trên việc thực hiện đánh giá chuyên môn của luật sư sau khi xem xét các sự kiện và tình huống như vậy. Sự phát triển pháp lý, phán quyết, giải quyết hoặc thành tích được miêu tả trong các tài liệu này không nên được coi là dấu hiệu của các kết quả trong tương lai.

Quý vị không nên xem xét thông tin do HORIZONS cung cấp trong trang mạng này để thiết lập mối quan hệ luật sư-khách hàng và quý vị luôn nên tìm kiếm tư vấn của luật sư có năng lực trong phạm vi quyền lực pháp lý sở tại của quý vị. HORIZONS thông qua trang mạng này bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác không tham gia vào mối quan hệ luật sư-khách hàng với bất cứ người đọc trực tuyến nào thông qua liên hệ trực tuyến. Liên lạc với HORIZONS thông qua trang mạng này, bằng thư điện tử, hoặc bằng cách khác không tạo ra mối quan hệ luật sư-khách hàng về bất cứ vấn đề pháp lý nào mà chúng tôi không đại diện cho quý vị. Theo đó, sự liên lạc của quý vị có thể không được coi là bảo mật. Nếu quý vị quan tâm đến việc để HORIZONS đại diện cho quý vị trong một vấn đề, thì vui lòng gọi điện thoại tới số +86 21 5356 3400. Trước khi chấp nhận việc đại diện cho vấn đề của quý vị, HORIZONS sẽ cần phải đáp ứng một điều rằng làm như vậy không tạo ra xung đột lợi ích.

Trang mạng này (bao gồm cả thông tin và nội dung khác của trang mạng này) được cung cấp bởi HORIZONS trên cơ sở “như hiện tại”. HORIZONS không cam kết hoặc bảo đảm dưới bất cứ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về hoạt động hoặc nội dung của trang mạng. HORIZONS thẳng thắn từ chối tất cả các bảo đảm, bảo hành, điều kiện và cam kết dưới bất cứ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, dù phát sinh dưới bất cứ bộ luật, luật, sử dụng thương mại hoặc cách nào khác, bao gồm các bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích, tiêu đề và sự không vi phạm nhất định.

Trong bất cứ trường hợp nào HORIZONS hoặc bất cứ thành viên, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc chi nhánh nào của họ đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, theo bất cứ lý thuyết pháp luật nào (hợp đồng, hành vi sai trái, bất cẩn hoặc cách khác) đối với quý vị hoặc bất cứ người nào khác, đối với bất cứ khiếu nại, mất mát hoặc tổn thất nào, trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, trừng phạt hoặc hậu quả, bắt nguồn từ hoặc xảy ra bởi việc tạo ra, sử dụng hoặc sự phụ thuộc vào trang mạng này (bao gồm thông tin và nội dung khác) hoặc bất cứ trang mạng của bên thứ ba nào hoặc thông tin, tài nguyên hoặc tài liệu được truy cập thông qua bất cứ trang mạng nào như vậy.

Các thư thông báo và bài viết trên trang mạng này chỉ được cung cấp cho các mục đích thông tin và giáo dục nói chung. Chúng không được cung cấp dưới dạng và không tạo thành tư vấn pháp lý hoặc ý kiến ​​pháp lý. HORIZONS có thể cung cấp các đường dẫn tới các trang mạng của bên thứ ba. Những đường dẫn này chỉ được cung cấp để tiện sử dụng. Các trang mạng được liên kết không được HORIZONS xét duyệt, kiểm soát hoặc kiểm tra và HORIZONS không chịu trách nhiệm về thông tin, quảng cáo, sản phẩm, tài nguyên hoặc các tài liệu khác của bất cứ trang mạng được liên kết nào hoặc bất cứ liên kết nào có trong một trang mạng được liên kết. Việc bao gồm bất cứ liên kết nào không ngụ ý có sự chứng thực của HORIZONS. Việc quý vị sử dụng bất cứ trang mạng được liên kết nào phải tuân theo các điều khoản và điều kiện áp dụng cho trang mạng đó. Vui lòng gửi bất cứ thắc mắc nào liên quan đến các trang mạng được liên kết tới quản trị viên của trang mạng đó.

Trang mạng này là ©CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DOANH NGHIỆP HORIZONS (HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD). Trừ khi được cung cấp rõ ràng ở đây, HORIZONS không cấp bất cứ quyền rõ ràng hoặc ngụ ý nào đối với thông tin hoặc nội dung được cung cấp trên trang mạng này dưới bất cứ bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại nào hoặc các quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp khác. Quyền được cấp để xem, lưu trữ, in, sao chép và phân phối bất cứ trang nào trong trang mạng này, với điều kiện là (a) không có trang nào hoặc nội dung của chúng bị sửa đổi dưới bất cứ hình thức nào và (b) Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này được bao gồm trong bất cứ bản phân phối nào. Quý vị có thể sao chép các tài liệu tại trang này chỉ cho mục đích cá nhân của quý vị và chỉ cho việc phân phối phi thương mại. Tất cả các bản sao phải bao gồm thông báo bản quyền và Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này.

Các luật sư của HORIZONS chỉ được chấp nhận thực hành trong các khu vực quyền lực pháp lý được liệt kê trong hồ sơ cá nhân của họ. HORIZONS không hành nghề luật ở bất cứ khu vực quyền lực pháp lý nào trừ những nơi mà luật sư của họ được cấp phép hoặc trong trường hợp họ được phép thực hành theo các quy tắc hiện hành. Bằng cách xuất hiện trên trang mạng này, luật sư của HORIZONS không yêu cầu, nhắm mục tiêu, hoặc quảng cáo cho việc làm hợp pháp ở bất cứ khu vực quyền lực pháp lý nào ngoại trừ nơi luật sư đó được chấp nhận hành nghề luật. Việc liệt kê một khu vực hành nghề bởi một luật sư của HORIZONS không cho biết bất cứ chứng nhận hoặc chuyên môn nào trên đó.

 

Trang mạng này có thể được coi là quảng cáo trong khu vực quyền lực pháp lý của quý vị. Với phạm vi mà các quy tắc trong khu vực quyền lực pháp lý của quý vị yêu cầu HORIZONS chỉ định một văn phòng chính hoặc một luật sư chịu trách nhiệm về trang mạng này, HORIZONS chỉ định văn phòng của mình tại Torino, Ý làm văn phòng chính và chỉ định bà Lucia Myriam Gisa NETTI làm luật sư chịu trách nhiệm về trang mạng này.

* = required field