Татгалзал

Нарийн заалт

“”HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD. “”(цаашид “HORIZONS” гэх) компани “”HORIZONS”” болон түүний хуульч, зөвлөх, мэргэжлийн боловсон хүчний талаар, түүнчлэн “”HORIZONS””-ын үйлчлүүлэгч, түнш, эрх бүхий байгууллага, олон нийтэд үзүүлдэг үйлчилгээний талаар ерөнхий мэдээлэл өгөх зорилгоор энэхүү вэбсайтыг хөтлөн ажиллуулдаг. “”HORIZONS”” компани энэхүү вэбсайт дээрх материалыг зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилгоор бэлтгэсэн бөгөөд хууль зүйн зөвлөгөө биш болно. Энэхүү вэбсайтаар дамжуулан мэдээлэл хүлээн авдаг интернэт захиалагчид болон онлайн уншигчид мэргэжлийн хуулийн зөвлөхөөс зөвлөгөө үйлчилгээ авахгүй, зөвхөн вэбсайтын мэдээлэл дээр тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулж болохгүй. “”HORIZONS”” компани вэбсайтаараа дамжуулан хууль зүйн зөвлөгөө хүссэн хүсэлт хүлээн авах буюу хууль зүйн зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ мэдээлэл нь өмгөөлөгч-үйлчлүүлэгчийн харилцааг орлохгүй.

Энэхүү вэбсайт нь хууль зүйн дүгнэлт, зөвлөгөө, зөвлөмжийн эх сурвалж болох зориулалтгүй бөгөөд тийм ч учраас та энэхүү вэбсайтад өгөгдсөн аливаа мэдээлэлд найдаж болохгүй. Энэхүү вэбсайтад эш татсан хууль тогтоомж, хууль зүйн баримт бичиг, дүрэм, журамд нэмэлт өөрчлөлт, тайлбар хийж болох бөгөөд энэхүү вэбсайт дээрх материал ийм хууль тогтоомж, хууль зүйн баримт бичиг, дүрэм, журмын хамгийн сүүлийн хувилбар, заалт эсвэл тайлбарыг тусгаагүй байж болно.

Энэхүү вэбсайт дээрх бүх мэдээлэл, материал зөвхөн ерөнхий мэдээллийн зориулалттай бөгөөд ийм мэдээлэл, материал нь хууль зүйн дүгнэлт, зөвлөгөө, зөвлөмж биш бөгөөд ийм баримт бичгийн үүрэг гүйцэтгэхгүй. Ийм дүгнэлт, зөвлөгөө, зөвлөмж нь тухайн хуулийг тухайн үйл баримт, өгөгдсөн нөхцөлд хэрхэн хэрэглэхээс хамаарах бөгөөд тусгай зөвшөөрөлтэй хуульч өмгөөлөгч-үйлчлүүлэгчийн харилцаа тогтоосны дараа, тухайн үйл баримт, нөхцөлийг харгалзан үзсэний үндсэн дээр хуульчийн мэргэжлийн дүгнэлт гаргах ажиллагаа явуулсны үр дүнд мэргэжлийн дүгнэлт гаргахдаа ийм дүгнэлт, зөвлөгөө, зөвлөмж өгнө. Эдгээр материалд тодорхойлсон хууль зүйн үйл явц, шийдвэр, шийдвэрлэлт буюу эсхүл ололт үр дүнг ирээдүйн үр дүнгийн илэрхийлэл гэж төсөөлж болохгүй.

Та “”HORIZONS”” компанийн энэхүү вэбсайт дээр нийтэлсэн мэдээллийг өмгөөлөгч-үйлчлүүлэгчийн харилцаа тогтоох урилга гэж үзэж болохгүй бөгөөд өөрийн улс оронд үйл ажиллагаа явуулдаг мэргэжлийн зөвлөхөөс зөвлөгөө хүсэх хэрэгтэй. “”HORIZONS”” компани энэхүү вэбсайтаар дамжуулан, э-шуудан буюу бусад онлайн холбооны хэрэгслээр онлайн уншигчтай өмгөөлөгч-үйлчлүүлэгчийн харилцаанд орохгүй. “”HORIZONS”” компанитай энэхүү вэбсайтаар, түүнчлэн э-шуудан буюу бусад хэрэгслээр харилцсанаар бидний зүгээс таныг төлөөлөөгүй аливаа хууль зүйн асуудлаар өмгөөлөгч-үйлчлүүлэгчийн харилцааг бий болгохгүй. Ийм учраас таны захидал харилцааны нууцлалыг хангахгүй байж болно. Хэрвээ та ямар нэгэн асуудлаар “”HORIZONS”” компаниар төлөөлүүлэхийг сонирхож байвал +86 21 5356 3400 дугаараар залгана уу. “”HORIZONS”” компани тухайн асуудлаар таныг төлөөлөхөөр зөвшөөрөхөөсөө өмнө ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхгүй байх нөхцөлийг хангаж байгаа эсэхийг тогтоох шаардлагатай болно.

Энэхүү вэбсайтыг (үүний дотор түүний мэдээлэл болон бусад агуулгыг) “”HORIZONS”” компаниас “байгаагаар нь” нийлүүлж байгаа болно. “”HORIZONS”” компани тус вэбсайтын ажиллагаа, агуулгын талаар ямар нэгэн шууд буюу шууд бус мэдэгдэл буюу баталгаа гаргахгүй. “”HORIZONS”” компани аливаа хууль, тогтоомжийн дагуу буюу арилжааны хэрэглээ болон бусад үндэслэлээр үүссэн эсэхээс үл хамааран шууд буюу шууд бус бусад бүх баталгаа, нөхцөл, мэдэгдлээс, үүний дотор энгийн хэрэглээний баталгаа, тодорхой зорилгод нийцэх, эрхийн зөрчилгүй байх баталгаанаас шууд татгалзаж байна.

“”HORIZONS”” компани, түүний гишүүд, ажилтан, албан хаагчид, төлөөлөгчид болон салбарууд ямар ч тохиолдолд, ямар ч хууль зүйн онолын дагуу (гэрээ, гэм хор, хайхрамжгүй байдлын буюу бусад) таны өмнө буюу эсхүл бусад хэний ч өмнө энэхүү вэбсайт (үүний дотор мэдээлэл болон бусад агуулга) болон түүгээр дамжин нэвтрэх гуравдагч этгээдийн аливаа вэбсайт, мэдээлэл, нөөц, материалыг бүтээх, хэрэглэх буюу үүнд найдаж тулгуурласнаас үүдэлтэй эсвэл үүнтэй холбоотой шууд, шууд бус тусгай, тохиолдлын, шийтгэлийн буюу үр дагаврын шинжтэй аливаа нэхэмжлэл, алдагдал эсвэл хохирлын төлөө шууд буюу шууд бус ямар ч хариуцлага хүлээхгүй.

Энэхүү вэбсайт дээрх мэдээллийн хуудас, нийтлэлийг зөвхөн ерөнхий мэдээлэл, боловсролд зориулан тавьсан болно. Эдгээрийг хууль зүйн зөвлөгөө эсвэл хууль зүйн дүгнэлт байдлаар өгөөгүй бөгөөд ийм зөвлөгөө, дүгнэлт болохгүй. “”HORIZONS”” компани гуравдагч этгээдийн вэбсайтын холбоосыг нийтэлж болно. Эдгээр холбоосыг зөвхөн хэрэглэхэд дөхөм болгохын тулд нийтэлсэн болно. Холбоостой вэбсайтуудыг “”HORIZONS”” компани хянаж, удирдах буюу шалгадаггүй бөгөөд “”HORIZONS”” компани аливаа холбоостой вэбсайт буюу түүний дотор агуулагдах аливаа холбоосын мэдээлэл, сурталчилгаа, бүтээгдэхүүн, нөөц буюу бусад материалыг хариуцахгүй. “”HORIZONS”” компанийн вэбсайтад тухайн холбоосыг оруулсан нь дэмжсэн гэсэн үг биш болно. Холбоостой вэбсайтын ашиглалт нь тухайн вэбсайттай холбоотой нөхцөлүүдэд хамаарна. Холбоостой вэбсайттай холбоотой ямар нэгэн асуулт байвал тухайн вэбсайтын вэбмастерт хандана уу.

Энэхүү вэбсайтын зохиогчийн эрх ©HORIZONS CORPORATE ADVISORY HOLDING LTD компанид хадгалагдана. Энд шууд зааснаас бусад тохиолдолд “”HORIZONS”” компани аливаа зохиогчийн эрх, барааны тэмдэг, худалдааны нууц буюу бусад оюуны болон үйлдвэрийн өмчийн эрхийн дагуу энэхүү вэбсайтад нийтэлсэн мэдээлэл, агуулгын шууд буюу шууд бус эрхийг олгохгүй. (a) Хуудас буюу агуулгыг нь ямар нэгэн байдлаар өөрчлөхгүй, (b) тараахдаа энэхүү Татгалзлыг оруулсан тохиолдолд энэхүү вэбсайтын доторх аливаа хуудсыг үзэх, хадгалах, хэвлэх, олшруулах, тараах зөвшөөрөл олгоно Та энэхүү вэбсайт дахь материалыг хувийн хэрэгцээнд болон арилжааны бус зорилгоор олшруулж, тарааж болно. Бүх хувьд зохиогчийн эрхийн мэдэгдэл болон энэхүү Татгалзлыг оруулах ёстой.

“”HORIZONS”” компанийн хуульчид өөр өөрсдийн товч намтарт бичсэн харьяа нутгуудад үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй болно. “”HORIZONS”” компани хуульчид нь тусгай зөвшөөрөл авсан буюу эсхүл өөр байдлаар холбогдох хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл авсан нутаг дэвсгэрээс өөр газар хууль зүйн чиглэлээр ажиллахгүй. Энэхүү вэбсайт дээр танилцуулсан “”HORIZONS”” компанийн хуульчид хууль зүйн чиглэлээр ажиллах зөвшөөрөлтэй нутаг дэвсгэрээс бусад газар хууль зүйн чиглэлээр ажиллахыг хүсэж, төлөвлөж, сурталчлаагүй болно. “”HORIZONS”” компанийн хуульчийн үйл ажиллагааны чиглэлийг жагсааснаар түүнтэй холбоотой ямар нэгэн гэрчилгээ, мэргэжлийн мэдлэг чадварыг илтгээгүй болно.

 

Энэхүү вэбсайтыг танай нутаг дэвсгэрт зар сурталчилгаа гэж үзэж болно. Танай нутаг дэвсгэр дэх дүрмийн дагуу “HORIZONS” компаниас энэхүү вэбсайтыг хариуцсан үндсэн салбар эсвэл хуульч томилох шаардлагатай бол “HORIZONS” компани Италийн Торино хот дахь салбараа үндсэн салбараар тогтоож, хатагтай Лючиа Мириам Жиза НЕТТИ-г энэхүү вэбсайтыг хариуцсан хуульчаар томилж байна.

* = required field