Ιδιωτικό Απόρρητο

Σε μια εποχή ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών πληροφοριών, η ιδιωτικότητά σας είναι πιο σημαντική από ποτέ

Σύμφωνα με τις επαγγελματικές μας ευθύνες και το εφαρμοστέο δίκαιο, η Horizons δεσμεύεται να διασφαλίζει την ιδιωτικότητα και την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που αφορούν τους πελάτες της, τους πιθανούς πελάτες τους, τις θυγατρικές τους και τα συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα. Δηλαδή, η διακριτική διαχείριση των πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρησή μας, όπως είναι και για τη δική σας.

Λαμβάνοντας σοβαρές προφυλάξεις για την προστασία των συμφερόντων σας, παίρνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις πρακτικές του κλάδου, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κάθε πελάτη χρησιμοποιώντας τα καθιερωμένα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας. Για την αποφυγή απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, δημοσιοποίησης, αλλοίωσης και καταστροφής τέτοιων στοιχείων, κάθε γραφείο του δικτύου Horizons έχει θεσπίσει φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες ασφαλείας.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν παρέχετε πληροφορίες σε οποιονδήποτε επαγγελματία της Horizons,τις παρέχετε στην Horizons στο σύνολό της. Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες σας μπορούν να εξάγονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να τυγχάνουν πρόσβασης από χώρες των οποίων οι νόμοι παρέχουν ποικίλα επίπεδα προστασίας, που δεν είναι πάντα ανάλογα με αυτά που παρέχονται στη χώρα σας. Όπου οι πληροφορίες σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, η συμβουλευτική εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Ως θέμα βέλτιστων πρακτικών, η συμβουλευτική εταιρεία συνάπτει δεσμευτικές συμφωνίες μη δημοσιοποίησης και εμπιστευτικότητας με όλους τους πελάτες της. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν παρέχουμε παραδοσιακές αναφορές επιχειρήσεων για υπάρχοντες ή / και μελλοντικούς πελάτες.

Ως πελάτης της Horizons, δεν είναι μόνο καθήκον μας να σας εξυπηρετήσουμε, είναι και προνόμιο μας. Για το σκοπό αυτό, σας διαβεβαιώνουμε ότι η συμβουλευτική εταιρεία έχει υιοθετήσει διάφορα πρωτόκολλα και τεχνικά μέτρα προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων σας στο δίκτυό μας σε όλον τον κόσμο.

Πρόσβαση τρίτων

Συνεπής με τις επαγγελματικές και δεοντολογικές της υποχρεώσεις, η Horizons μπορεί να επιτρέψει σε άλλους να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία σας προκειμένου να επεξεργαστούν δεδομένα για λογαριασμό μας σε σχέση με τη διεξαγωγή των εργασιών μας ή όταν η δημοσιοποίηση των πληροφοριών σας είναι προς το συμφέρον σας ή επιτρέπεται, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Πριν επιτραπεί σε τρίτους η πρόσβαση στα στοιχεία σας για τη διεξαγωγή των εργασιών μας, η Horizons θα λάβει όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι τρίτοι έχουν μια καλή επιχειρηματική φήμη και παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας της ιδιωτικής ζωής που προσφέρουμε εμείς στους πελάτες μας.

* = required field