Bảo mật

Trong kỷ nguyên của thông tin số trôi nổi tự do, sự bảo mật của quý vị là quan trọng hơn bao giờ hết.

Phù hợp với các trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi và luật pháp hiện hành, Horizons cam kết đảm bảo sự riêng tư và bảo mật của tất cả các thông tin liên quan đến các khách hàng, các khách hàng tiềm năng, các đơn vị chi nhánh và các cá nhân liên kết của khách hàng. Điều đó có nghĩa là, xử lý thông tin một cách kín đáo là điều quan trọng với việc kinh doanh của chúng tôi cũng như với quý vị.

Trong việc thực hiện các biện pháp đề phòng nghiêm ngặt để bảo vệ lợi ích của quý vị, chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý về mặt thương mại phù hợp với thực tiễn của ngành để bảo vệ dữ liệu cá nhân của từng khách hàng bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn và quy trình an ninh đã được thiết lập. Để ngăn chặn việc mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và hủy các dữ liệu đó, mỗi văn phòng trong mạng lưới Horizons đều đã thiết lập các quy trình an ninh vật lý, điện tử và quản lý.

Quý vị cần phải biết rằng khi quý vị cung cấp thông tin cho bất cứ chuyên gia nào của Horizons, quý vị cũng đang cung cấp thông tin đó cho toàn bộ Horizons. Do đó, thông tin của quý vị có thể được chuyển tới, xử lý và truy cập từ các quốc gia có các luật cung cấp sự bảo vệ ở các mức độ khác nhau, mà không phải lúc nào cũng tương đương mức được cung cấp tại quốc gia của quý vị. Bất cứ nơi nào mà thông tin của quý vị được sử dụng, bộ phận tư vấn sẽ làm hết sức mình để đảm bảo sự riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị.


Là một cách thực hiện tốt nhất, bộ phận tư vấn tham gia vào các thỏa thuận không tiết lộ và bảo mật với tất cả các khách hàng. Do đó, trong mọi trường hợp, chúng tôi không cung cấp các tài liệu tham khảo kinh doanh truyền thống của các khách hàng hiện tại và/hoặc tiềm năng.

Là một khách hàng của Horizons, phục vụ quý vị không chỉ là nghĩa vụ, đó còn là đặc quyền của chúng tôi. Để đạt được điều này, chúng tôi đảm bảo với quý vị rằng bộ phận tư vấn đã thông qua rất nhiều các giao thức và các bảo vệ kỹ thuật để bảo đảm việc bảo vệ dữ liệu của quý vị trên mạng lưới toàn cầu của chúng tôi.

Truy cập bởi các Bên Thứ Ba


Phù hợp với các nghĩa vụ chuyên môn và chuẩn mực đạo đức của chúng tôi, Horizons có thể cho phép người khác truy cập vào thông tin của quý vị để xử lý dữ liệu thay cho chúng tôi liên quan tới công việc kinh doanh của chúng tôi hoặc trong trường hợp việc tiết lộ thông tin của quý vị là vì lợi ích của quý vị hoặc là đã được cho phép, được yêu cầu hoặc được ủy quyền theo luật hiện hành.

Trước khi cho phép bất cứ bên thứ ba nào truy cập vào thông tin của quý vị với mục đích thực hiện việc kinh doanh của chúng tôi, Horizons sẽ tiến hành tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng bên thứ ba đó có uy tín kinh doanh tốt và cung cấp được ít nhất là cùng mức độ bảo vệ bảo mật mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng của chúng tôi.

* = required field