Нууцлал

Чөлөөтэй орчих дижитал мэдээллийн эрин үед таны нууцлал урьд урьдаас илүү чухал ач холбогдолтой болж байна

компани мэргэжлийн хариуцлага, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу өөрийн одоо байгаа болон ирээдүйн үйлчлүүлэгчид, тэдгээрийн салбар, тэдгээрт хамаарах хувь хүмүүстэй холбоотой бүхий л мэдээллийн нууцлалыг хангахыг тууштай зорьж ажилладаг. Өөрөөр хэлбэл мэдээлэлтэй харьцахдаа нууцлалыг хангах нь таны төдийгүй бидний бизнест амин чухал ач холбогдолтой юм.

Таны ашиг сонирхлыг хамгаалах бодитой арга хэмжээ авахдаа бид тогтсон хамгаалалтын стандарт, горим журмыг ашиглан үйлчлүүлэгч тус бүрийн хувийн өгөгдлийг хамгаалах салбарын практикийн дагуу эдийн засгийн хувьд хэрэгжүүлэх боломжтой бүхий л арга хэмжээг авдаг. Ийм өгөгдлийг алдагдах, зүй бусаар ашиглах, зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, задруулах, өөрчлөх, устгахаас сэргийлэхийн тулд “”Horizons”” компанийн сүлжээний салбар бүрд биет, цахим болон удирдлагын аюулгүй байдлын горим журмыг тогтоосон.

компанийн аливаа мэргэжилтэнд мэдээлэл өгөхдөө “”Horizons”” компанид бүхэлд нь өгч байгаа болохоо ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас таны мэдээллийг танай улсын хууль тогтоомжоос өөр түвшний хамгаалалтаар хангадаг байж болох улс орнууд руу гаргаж, боловсруулж, нэвтэрч болно. Таны мэдээллийг хаана ч хэрэглэсэн тус зөвлөх үйлчилгээний компани таны нууцлал болон хувийн мэдээллийн хамгаалалтыг хангахын төлөө боломжтой бүхий л арга хэмжээг авах болно.


Тус зөвлөх үйлчилгээний компани бүх үйлчлүүлэгчтэйгээ мэдээлэл задруулахгүй байх, нууцлалыг хангах тухай заавал дагаж мөрдөх гэрээ байгуулдаг шилдэг практик туршлагатай. Тийм учраас бид ямар ч нөхцөлд одоо байгаа буюу эсхүл ирээдүйн үйлчлүүлэгчдээсээ уламжлалт бизнесийн тодорхойлолт авдаггүй. ирээдүйн үйлчлүүлэгчид.

Та “Horizons” компанийн үйлчлүүлэгч учраас танд үйлчлэх нь бидний үүрэг төдийгүй, нэр төрийн хэрэг юм. Энэ үүднээс бид өөрсдийн дэлхий даяарх сүлжээнд таны өгөгдлийг хамгаалалтаар хангахын тулд янз бүрийн протокол, техникийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг болохоо нотлон мэдэгдэж байна.

Гуравдагч этгээдийн хандалт

компани мэргэжлийн болон ёсзүйн үүргийнхээ дагуу үйл ажиллагаагаа явуулахтай холбогдуулан бусдад бидний өмнөөс өгөгдөл боловсруулахыг зөвшөөрөх, эсвэл таны мэдээллийг задруулах нь таны эрх ашигт нийцэх буюу эсхүл бусад байдлаар зөвшөөрөгдөх тохиолдолд, холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шаардлагатай буюу эсхүл албан ёсны эрхтэй тохиолдолд гуравдагч этгээдэд таны мэдээлэлд хандахыг зөвшөөрч болно.

компани үйл ажиллагаагаа явуулах зорилгоор аливаа гуравдагч этгээдэд таны мэдээлэлд хандахыг зөвшөөрөхөөс өмнө тухайн гуравдагч этгээд бизнесийн эрүүл нэр хүндтэй эсэх, бидний үйлчлүүлэгчдэдээ үзүүлдэг түвшний нууцлалаар хангадаг эсэхийг нягтлахын тулд боломжтой бүхий л арга хэмжээг авна.

* = required field