CSR

Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) cần phải thực hiện

Là một công ty Tư vấn Doanh nghiệp, đương nhiên chúng tôi cam kết việc kinh doanh phù hợp với những thực tiễn tốt nhất được thành lập tại mỗi quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Điều cốt lõi trong mục đích này là đáp ứng các nguyên tắc phục vụ tốt nhất các khách hàng, các đối tác kinh doanh, các nhân viên và các bên liên quan nói chung của chúng tôi.

Thay vì ‘thể hiện’ những điều bề ngoài – xây dựng sân chơi, tài trợ cho các nhà gây quỹ hoặc khoe mẽ về các cam kết về sự bền vững của môi trường – sứ mệnh của chúng tôi về trách nhiệm doanh nghiệp là cung cấp các dịch vụ và giải pháp nhằm giúp các khách hàng của chúng tôi thể hiện trách nhiệm vốn có về mặt xã hội trong quá trình kinh doanh của họ. Bao gồm trong việc này là việc theo đuổi các chiến lược kinh doanh đóng góp vào sự phát triển xã hội bằng cách điều chỉnh các ưu đãi của doanh nghiệp theo các mục tiêu xã hội và môi trường phục vụ lợi ích công cộng.

Những điều chúng tôi đang nói đến là việc trả lương hợp lý cho nhân viên, cung cấp cho nhân viên sự chăm sóc sức khoẻ đầy đủ và tránh hoặc ngừng các hoạt động phá hoại lợi ích chung của xã hội; làm việc với khách hàng để phát triển vượt ra ngoài hoạt động theo một cách thức quá cách biệt, và thúc đẩy tư duy sáng tạo hướng ngoại về cách giải quyết các vấn đề bằng cách chia sẻ kiến ​​thức và các nguồn lực giữa các ngành; đó là về việc xác định chi phí, cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, mà các doanh nghiệp gây ra cho xã hội, và lựa chọn định giá những điều đó vào một việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Hầu hết các khái niệm về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp bên ngoài tồn tại chủ yếu như là một chiến lược tiếp thị dưới hình thức hành động nhân ái của doanh nghiệp. Ở Horizons, chúng tôi có một cách tiếp cận khác biệt, tập trung về mặt chiến lược hơn đối với CSR. Vào cuối mỗi ngày, chúng tôi hy vọng đạt được những kết quả mà lợi ích của những kết quả đó có ít sự phô trương nhưng có kết quả sâu rộng cho các khách hàng của chúng tôi và hơn thế nữa.

* = required field