Εμπειρία

Οι βασικοί μας τομείς εργασίας

Επιχειρήσεις

 • Αντιμονοπωλιακή Νομοθεσία
 • Περιβάλλον & Πόροι
 • Βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων
 • Βελτίωση της χρηματοπιστωτικής διακυβέρνησης
 • Κυβερνητικές Υποθέσεις
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Διαχείριση επενδύσεων
 • Θέματα που αφορούν την αρχική εισαγωγή στο χρηματιστήριο (IPO).
 • Κοινοπραξίες και Στρατηγικές Συμμαχίες
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές
 • Επενδύσεις σε ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο (private equity)
 • Διαχείριση Κεφαλαίων Ιδιωτικών Επενδύσεων
 • Συμμόρφωση με τις Κανονιστικές Διατάξεις και Σύνταξη Εκθέσεων
 • Αναδιοργάνωση
 • Υπηρεσίες Συναλλαγών

Οικονομία

 • Λογιστική
 • Αναλυτικός Λογιστικός Έλεγχος
 • Επιχειρηματικό σχέδιο
 • Παροχή Συμβουλών για τα Εταιρικά Οικονομικά
 • Διαπραγμάτευση Χρεών και Απαιτήσεων
 • Χρηματοοικονομική μοντελοποίηση
 • Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων
 • Εσωτερικός Λογιστικός Έλεγχος
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Αποτίμησης Οικονομικών Θεμάτων σε Χώρες Ισλαμικού Νόμου
 • και Νόμου Σαρία

Δικαστικές Διαφορές και Επίλυση Διαφορών

 • Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών
 • Δευτεροβάθμια Δικαιοδοτικά Όργανα
 • Επιχειρήσεις & Επίλυση διαφορών σε αδικοπραξίες
 • Επίλυση Διαφορών Αστικού Δικαίου
 • Υπηρεσίες Συμμόρφωσης & Σύνταξης Εκθέσεων
 • Ποινική Διαδικασία
 • Διευθυντές και Στελέχη
 • Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Θεμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 • Έρευνες & Οικονομικά Εγκλήματα
 • Θέματα και Προσφυγές
 • Επίλυση Διαφορών
 • Δικαιώματα Μετόχων, Σχέσεις και Αντιμετώπιση Διαφορών όσον αφορά τις Συναλλαγές σε
 • Θέματα Τεχνολογίας

Φόροι, Απασχόληση και Παροχές Εργαζομένων

 • Διασυνοριακά Φορολογικά Θέματα
 • Νόμος περί απασχόλησης (εργατικού δικαίου)
 • Μυστικά για την Κινητικότητα των Εργαζομένων και το Εμπόριο
 • Συνολική Αποζημίωση, Επιδόματα
 • Έμμεσος Φόρος
 • Σχέσεις Εργαζομένων/Διοίκησης
 • Εργασία και Απασχόληση
 • Φόροι Συγχωνεύσεων & Εξαγορών
 • Διεθνής Φόρος
 • Μετεγκατάσταση/ Μετανάστευση
 • Φόρος
 • Φορολογικές Λογιστικές Υπηρεσίες
 • Αντιπαράθεση επί Φορολογικών Θεμάτων και Επίλυση Διαφορών
 • Παροχή Συμβουλών σε Θέματα Φορολογικής Διαχείρισης
 • Μεταβιβαστική Τιμολόγηση
 • Σχεδιασμός και Προστασία Πλούτου

* = required field