Các Lĩnh vực Chuyên môn

Các Lĩnh vực Hoạt động Chính của Chúng tôi

Doanh nghiệp

 • Chống độc quyền
 • Môi trường & Tài nguyên
 • Cải thiện Hiệu quả Doanh nghiệp
 • Cải thiện Quản lý Tài chính
 • Công việc với Chính quyền
 • Tài sản Trí tuệ
 • Quản lý Đầu tư
 • Phát hành Cổ phiếu Lần đầu (IPO)
 • Công ty Liên doanh & Liên minh Chiến lược
 • Sáp nhập & Mua lại
 • Vốn Sở hữu Riêng
 • Quỹ Đầu tư Riêng
 • Tuân thủ Quy chuẩn & Báo cáo
 • Tái tổ chức
 • Dịch vụ Giao dịch

Tài chính

 • Kế toán
 • Kiểm toán Phân tích
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp
 • Giao dịch Nợ & Bồi thường
 • Mô hình Tài chính
 • Kiểm toán Báo cáo Tài chính
 • Kiểm toán Nội bộ
 • Dịch vụ Tư vấn Định giá Tài chính Sharia & Hồi Giáo

Tranh chấp và Giải quyết Tranh chấp

 • Giải quyết Tranh chấp Thay thế
 • Kháng cáo
 • Tố tụng Kinh doanh & Vi phạm
 • Tố tụng Dân sự
 • Dịch vụ Tuân thủ & Báo cáo
 • Tố tụng Hình sự
 • Giám đốc & Cán bộ
 • Tố tụng Tài sản Trí tuệ
 • Điều tra & Tội phạm Nhân viên Văn phòng
 • Lợi tức & Kháng cáo
 • Tố tụng
 • Quyền của Cổ đông, Quan hệ & Giải quyết Tranh chấp Giao dịch Công nghệ

Thuế, Việc làm và Lợi ích của Nhân viên

 • Thuế Xuyên Biên giới
 • Luật (Lao động) Việc làm
 • Tính Lưu động Việc làm & Bí mật Thương mại
 • Bồi thường, Lợi ích Toàn cầu
 • Thuế Gián tiếp
 • Quan hệ Lao động/Quản lý
 • Lao động & Việc làm
 • Thuế Sáp nhập & Mua lại
 • Thuế Quốc tế
 • Tái Định cư/Nhập cư
 • Thuế
 • Dịch vụ Kế toán Thuế
 • Giải quyết Xung đột & Tranh chấp Thuế
 • Tư vấn Quản lý Thuế
 • Định Giá Chuyển nhượng
 • Lập Kế hoạch & Bảo vệ Tài sản

* = required field