Мэргэжлийн мэдлэг чадвар

Манай үйл ажиллагааны гол чиглэлүүд

Корпораци

 • Монополийн эсрэг
 • Байгаль орчин, нөөц
 • Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны үр дүнг сайжруулах
 • Санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах
 • Засгийн газрын асуудал
 • Оюуны өмч
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент
 • IPO
 • Хамтарсан компани, стратегийн түншлэл
 • Нэгдэх ба худалдан авах
 • Хувийн өмч
 • Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан
 • Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх ба тайлагнах
 • Өөрчлөн байгуулалт
 • Ажил гүйлгээний үйлчилгээ

Санхүү

 • Нягтлан бодох бүртгэл
 • Аудитын шинжилгээ
 • Бизнес төлөвлөгөө
 • Корпорацийн санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Өр ба нэхэмжлэл арилжаалах
 • Санхүүгийн загварчлал
 • Санхүүгийн тайлангийн аудит
 • Дотоод аудит
 • Үнэлгээний зөвлөх үйлчилгээ Шариатын буюу исламын санхүү

Шүүн таслах ажиллагаа, маргаан шийдвэрлэх

 • Маргаан шийдвэрлэх альтернатив арга
 • Давж заалдах
 • Бизнесийн ба гэм хорын эрх зүйн шүүн таслах ажиллагаа
 • Иргэний шүүн таслах ажиллагаа
 • Хууль тогтоомж дагаж мөрдөх ба тайлангийн үйлчилгээ
 • Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа
 • Захирлууд ба ажилтнууд
 • Оюуны өмчийн шүүн таслах ажиллагаа
 • Мөрдөн байцаалт ба цагаан захтны гэмт хэрэг
 • Асуудал ба давж заалдах
 • Шүүн таслах ажиллагаа
 • Хувьцаа эзэмшигчийн эрх, харилцаа, маргаан шийдвэрлэх технологийн ажил гүйлгээ

Татвар, хөдөлмөрийн харилцаа ба ажилтны тэтгэмж тусламж

 • Хил дамнасан татвар
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Ажилчдын шилжилт хөдөлгөөн ба худалдааны нууц
 • Дэлхий даяарх цалин хөлс, тэтгэмж тусламж
 • Шууд бус татвар
 • Хөдөлмөр/удирдлагын харилцаа
 • Хөдөлмөр ба ажил эрхлэлт
 • Нэгдэх ба худалдан авах татвар
 • Олон улсын татвар
 • Шилжилт хөдөлгөөн/цагаачлал
 • Татвар
 • Татварын бүртгэлийн үйлчилгээ
 • Татварын зөрчил, маргаан шийдвэрлэх
 • Татварын менежментийн зөвлөх үйлчилгээ
 • Үнийн шилжилт
 • Баялгийн төлөвлөлт ба хамгаалалт

* = required field