Bộ phận Tư vấn

Một đội ngũ, một trọng tâm, một mục đích.

Horizons là một công ty Tư vấn Doanh nghiệp có trọng tâm chuyên môn cao về các giao dịch công ty xuyên quốc gia và các khía cạnh liên quan của các giao dịch. Chuyên môn của chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp định hướng trong bối cảnh phức tạp về các quy tắc, quy định và các sắc thái đa văn hóa liên quan đến vòng đời của doanh nghiệp hiện đại.

Các hoạt động chuyên nghiệp mà chúng tôi cung cấp là dành cho việc hỗ trợ các công ty và các nhà đầu tư trong nước và đa quốc gia với tất cả các yêu cầu pháp lý, các giao dịch phải hoàn tất. Cơ sở khách hàng của chúng tôi phần lớn bao gồm các doanh nghiệp và cá nhân chủ yếu từ Viễn Đông, Trung Đông, Châu Âu, Nga và Belarus — những khu vực địa lý mà chúng tôi có trình độ chuyên môn cao.

Horizons phục vụ khách hàng với cách tiếp cận “một đội ngũ, một trọng tâm, một mục đích” có sức mạnh nhờ sự nhạy bén của chúng tôi trong việc đưa ra các giải pháp phục vụ cho nhiều bên liên quan xuyên biên giới. Để đạt được điều này, chúng tôi đặc biệt tập trung vào những sự khác biệt về vùng, văn hóa xã hội, chính trị và tôn giáo có thể trực tiếp hoặc gián tiếp diễn ra ở các hệ thống luật pháp của từng quốc gia và các quy trình riêng biệt của các hệ thống đó.

Với trọng tâm chuyên môn, các chuyên gia của Horizons cung cấp những giải pháp có tư duy tiến bộ, thực tế cho doanh nghiệp mà quý vị có thể tin tưởng.

Để đảm bảo việc tham khảo ngoại tuyến dễ dàng liên quan đến Tư vấn Doanh nghiệp Horizons, chúng tôi cung cấp các tài liệu có thể tải xuống sau đây:

Chúng tôi phục vụ các nhu cầu của khách hàng thuộc phạm vi của luật xã hội chủ nghĩa, luật dân sự, luật chung và luật sharia (Hồi Giáo).

 

Luật Xã hội Chủ nghĩa

Luật xã hội chủ nghĩa là một loại hệ thống pháp luật chung đã được sử dụng trong các quốc gia cộng sản và trước đây là cộng sản. Nó dựa trên hệ thống luật dân sự, với những sửa đổi và bổ sung lớn từ tư tưởng theo chủ nghĩa Mác-Lênin.

Luật Chung

Luật chung là luật do các thẩm phán phát triển thông qua các quyết định của tòa án và các cơ quan tòa án tương tự, trái ngược với các đạo luật được chấp nhận thông qua quy trình lập pháp hoặc các quy định do ngành hành pháp ban hành.

Luật Dân sự

Luật chung là luật do các thẩm phán phát triển thông qua các quyết định của tòa án và các cơ quan tòa án tương tự, trái ngược với các đạo luật được chấp nhận thông qua quy trình lập pháp hoặc các quy định do ngành hành pháp ban hành.

Luật Sharia (Luật Hồi Giáo)

Sharia có nghĩa là “con đường đến nơi tưới nước” trong Tiếng Ả Rập, và đề cập đến hướng dẫn và chỉ dẫn đã được nêu trong Sách Thánh của Hồi Giáo cũng như luật Xuna. Gần như là một cách sống của người Hồi Giáo, nó quy định các giao dịch hàng ngày, bao gồm những điều mà các hệ thống khác thường nhắc đến đó là luật hợp đồng, luật thương mại, luật gia đình, luật tài chính và luật ngân hàng, và các lĩnh vực khác.

* = required field