Олон талт байдал

Олон талт байдал ба оролцоо нь бидний амжилтыг хөтөлдөг салшгүй үнэт зүйлс маань юм

“Horizons” нь дэлхийн цар хүрээнд сэтгэдэг корпорацийн зөвлөх үйлчилгээний компанийн хувьд газарзүй, соёлын хил хязгаараар хашигдахаас татгалзаж, бүх хүн, хуулийн этгээд, сонирхогч талуудад корпорацийн бизнесийн шийдлээ томьёолоход нь тусалж үйлчлэхийг эрмэлздэг

Бид хүн бүрд тэгш боломж олгодог ажил олгогчийн зэрэгцээ, хэнийг ч хүйс, арьс өнгө, хөгжлийн бэрхшээл, гэр бүлийн байдал, иргэний харьяалал, үндэс угсаа, улс төрийн үзэл бодол буюу эсхүл бусад аливаа хүчин зүйлээр ялгаварлан гадуурхдаггүй үйлчилгээ үзүүлэгч болно. Энэ нь ердийн нэг хэвшмэл хэллэг мэт санагдаж болох ч бидний амьжиргаа энэ үзэл баримтлалаа жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлэхээс хамаардаг.

Дэлхийн хэмжээний хариуцлагатай компанийн хувьд соёл хоорондын мэдрэмж, нарийн ялгаатай ойлголтод ихээхэн ач холбогдол өгдөг. Бид энэхүү ойлголтоо бодит амьдралд хэрэгжүүлэхийн сацуу олон нийгэм-соёл, системийн үүднээс асуудал, сорилыг харахыг үргэлж хичээдэг. Энэ бол үйлчлүүлэгчид амжилттай үр дүнд хүрэх маш бүтээлч шийдлийг гаргаж өгөх бидний өвөрмөц чадавхын үндэс суурь юм.

Эдгээр хүчин чармайлтын бүрэн хүрээнд бид өөр өөр улс орон, соёлын хооронд эерэг гүүр барих үүрэг гүйцэтгэж, өөрсдийн үйлчлүүлэгч, тэдгээрийн сонирхогч талууд болон орон нутгийн иргэдэд бүрэн үйлчлэхийг хичээдэг. Ийм олон талт байдал, оролцоо нь манай зөвлөх үйлчилгээний компани болон түүний бизнес зорилгын суурь юм.

* = required field