Sự Đa dạng

Sự đa dạng và sự bao gồm là những giá trị cốt lỗi thúc đẩy sự thành công của chúng tôi.

Là một công ty Tư vấn Doanh nghiệp toàn cầu, Horizons không bị ngăn cản bởi ranh giới về mặt địa lý hoặc văn hóa, và nỗ lực phục vụ tất cả các cá nhân, các thực thể và các bên liên quan trong việc xây dựng các giải pháp kinh doanh của doanh nghiệp.

Chúng tôi đồng thời là một nhà tuyển dụng với cơ hội công bằng và nhà cung cấp dịch vụ mà không phân biệt đối xử dựa trên giới tính, chủng tộc, khuyết tật, tình trạng gia đình, quốc tịch, tín ngưỡng, liên quan tới chính trị hay bất kỳ các yếu tố nào khác. Trong khi điều này có thể nghe như là ngôn ngữ khuôn mẫu tiêu chuẩn, sự sống còn của chúng tôi phụ thuộc vào việc thực sự làm theo những lý tưởng như vậy.

Là một công dân toàn cầu của doanh nghiệp, chúng tôi rất coi trọng sự nhạy cảm về giao thoa nền văn hóa và hiểu biết cặn kẽ. Chúng tôi áp dụng sự hiểu biết này vào thực hành trong thực tế, luôn cam kết xem xét các vấn đề và thách thức thông qua nhiều quan điểm văn hóa-xã hội và hệ thống. Đây là nền tảng cho khả năng riêng biệt của chúng tôi để đưa ra các giải pháp sáng tạo cho khách hàng để đạt được những kết quả thành công.

Trong phạm vi đầy đủ của những nỗ lực này, chúng tôi nỗ lực đóng vai trò là một nhà xây dựng cầu nối tích cực giữa các quốc gia và các nền văn hóa, phục vụ toàn diện các khách hàng của chúng tôi, các bên liên quan của khách hàng và những cộng đồng xa hơn nữa. Sự đa dạng và sự bao gồm như vậy là điều cơ bản cho bộ phận tư vấn của chúng tôi và mục tiêu kinh doanh của bộ phận tư vấn.

* = required field